Czy faktoring to bezpieczna forma finansowania

Wielu przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonymi terminami płatności poszukuje form finansowania bieżącej działalności celem zachowania płynności finansowej. Rynek finansowy proponuje przedsiębiorcom między innymi takie rozwiązania jak: kredyt kupiecki, leasing operacyjny i finansowy lub factoring, który cieszy się coraz większym uznaniem. Na czym zatem polega factoring i czy na pewno jest bezpieczną formą finansowania?

Czym jest factoring?

Factoring jest krótkoterminową formą finansowania, która polega na wykupie przez bank bądź firmę faktoringową nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedanych towarów lub wykonanych usług. Po zawarciu umowy faktor, którym jest firma faktoringowa, wykupuje od faktoranta, czyli przedsiębiorcy nieprzeterminowane i nieopłacone faktury. I wypłaca na poczet przyszłych należności zaliczkę w wysokości do 90% wartości dokumentu sprzedaży. Pozostałą należność przedsiębiorca otrzymuje po uregulowaniu faktury przez kontrahenta i po odliczeniu opłat należnych faktorowi. Jest to zatem rozwiązanie wpływające na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez uwalnianie środków finansowych zamrożonych w nieopłaconych fakturach.

Do podstawowych rodzajów factoringu należą:

  •  factoring pełny, określany również mianem factoringu bez regresu.
  •  Factoring niepełny nazywany również factoringiem z regresem
  •  oraz factoring mieszany.

Faktoring bez regresu oznacza, że firma faktoringowa wykupując wierzytelności przedsiębiorcy, przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta faktoranta. Wobec powyższego w przypadku braku terminowego uregulowania faktury przedsiębiorca, czyli faktorant nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych należności.

Factoring niepełny natomiast polega na finansowaniu faktur przez faktora, ale bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta. W związku z tym w przypadku uchylania się od płatności przez kontrahenta otrzymana przez przedsiębiorcę zaliczka podlega zwrotowi w terminie określonym umową.

Factoring mieszany natomiast zawiera elementy factoringu pełnego i niepełnego. W przypadku tej formy factoringu strony umowy ustalają wysokość kwoty, do której ryzyko niewypłacalności kontrahenta ponosi firma faktoringowa. Po przekroczeniu ustalonego limitu factoring staje się automatycznie factoringiem niepełnym, w którym ryzykiem obarczony jest przedsiębiorca, czyli faktorant.

Bezpieczeństwo factoringu

Bezsprzecznie factoring należy do jednej z najbezpieczniejszych form finansowania. Ponieważ dotyczy on uwalniania środków finansowych już wypracowanych, a nie jak w przypadku kredytów niewypracowanego kapitału podlegającego zwrotowi wraz z odsetkami. Najbezpieczniejszą odmianą factoringu jest factoring bez regresu, ponieważ chroni on przedsiębiorcę w 100% przed wypłacalnością kontrahenta. To oznacza, że w przypadku braku wpływu należności z faktur, firma faktoringowa dochodzi już roszczeń we własnym zakresie.

Krótki wniosek

Factoring jest usługą chroniącą przedsiębiorcę wielotorowo.

  • Przede wszystkim zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania płynności finansowej. Jest zatem instrumentem finansowym stanowiącym realne wsparcie sprzedaży.
  •  Dodatkowo przy wyborze factoringu pełnego chroni, przedsiębiorę przed potencjalną stratą wskutek braku terminowego uregulowania należności.
  •  I co najistotniejsze factoring opiera się na już wypracowanych i należnych środkach, a nie na finansowaniu opartym na zyskach prognozowanych.

Rzetelne informacje dotyczące zasad funkcjonowania factoringu, korzyści, jakie z niego płyną i bezpieczeństwa dostępne są na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktoring/. Zawarte na portalu informacje szczegółowo opisują rodzaje factoringu, jego wady, zalety i koszty. Portal informuje również jakie elementy powinna zawierać umowa faktoringowa, jakie firmy mogą korzystać z factoringu. I jak rozpocząć współpracę z firmą faktoringową. Są to zatem konkretne wskazówki umożliwiające podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu współpracy w ramach factoringu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here