Jakie są wymagania prawne i regulacyjne związane z emisją akcji?

Emisja akcji jest jednym ze sposobów pozyskania kapitału przez spółkę. Aby przeprowadzić emisję, spółka musi spełnić szereg wymagań prawnych i regulacyjnych, które mają na celu ochronę inwestorów oraz zapewnienie przejrzystości procesu emisyjnego. W tym artykule omówimy, jakie są te wymagania i regulacje, jakie musi spełnić spółka, aby móc przeprowadzić emisję akcji.

Co to jest emisja akcji?

Emisja akcji polega na wprowadzeniu nowych akcji do obrotu na giełdzie lub ich zaoferowaniu bezpośrednio inwestorom. Emisja ta może być dokonywana w celu pozyskania kapitału na rozwój spółki, restrukturyzację finansową, sfinansowanie inwestycji lub innych celów.

Wymagania prawne związane z emisją akcji

Przepisy prawne regulujące emisję akcji w Polsce zostały określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu na rynku. Przepisy te określają m.in. warunki, jakie musi spełnić spółka chcąca przeprowadzić emisję akcji oraz prawa i obowiązki inwestorów.

Warunki emisji akcji

Spółka chcąca przeprowadzić emisję akcji musi spełnić szereg warunków, w tym:

 • posiadać odpowiednie uprawnienia statutowe do emisji akcji,
 • sporządzić prospekt emisyjny, który zawierać będzie pełną i rzetelną informację o spółce, jej sytuacji finansowej i ekonomicznej, strategii rozwoju, ryzykach związanych z inwestycją, planach inwestycyjnych i zasadach podziału zysku,
 • wyznaczyć depozytariusza, czyli podmiot, który będzie odpowiadał za przeprowadzenie emisji oraz za wprowadzenie akcji do obrotu,
 • uzyskać pozytywną opinię Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie prospektu emisyjnego.

Prawa i obowiązki inwestorów

Inwestorzy, którzy nabywają akcje w ramach emisji, mają określone prawa i obowiązki, m.in.:

 • prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej informacji o spółce,
 • prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i podejmowania decyzji dotyczących spółki,
 • obowiązek zachowania poufności informacji o spółce, do której uzyskali dostęp w trakcie procesu emisji,
 • obowiązek zgłaszania informacji o nabytych akcjach KNF i prowadzenie ewidencji dotyczącej transakcji.

 

Regulacje dotyczące emisji akcji

W Polsce emisja akcji jest regulowana przez Kodeks spółek handlowych oraz Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu na rynku. Regulacje te określają zasady, jakie muszą być przestrzegane podczas procesu emisji, w tym m.in.:

 • sposób ustalania ceny emisyjnej,
 • sposób przeprowadzania oferty publicznej,
 • zasady informowania inwestorów o procesie emisji,
 • zasady wykonywania praw przez inwestorów.

Sposób ustalania ceny emisyjnej

Cena emisyjna jest ceną, po której spółka oferuje swoje akcje inwestorom. Cena ta jest ustalana przez spółkę w procesie emisji. Jeśli emisja akcji ma charakter oferty publicznej, cena emisyjna musi być ustalona w sposób transparentny i rzetelny. Spółka powinna opublikować informację o metodzie ustalania ceny emisyjnej oraz przyczynach, dla których cena ta została ustalona w określony sposób.

Sposób przeprowadzania oferty publicznej

Jeśli emisja akcji ma charakter oferty publicznej, spółka musi spełnić dodatkowe wymagania, takie jak:

 • sporządzenie prospektu emisyjnego,
 • uzyskanie pozytywnej opinii KNF w sprawie prospektu emisyjnego,
 • publikacja informacji o procesie emisji w formie ogłoszenia prasowego,
 • udostępnienie inwestorom pełnej i rzetelnej informacji o spółce.

Zasady wykonywania praw przez inwestorów

Inwestorzy, którzy nabywają akcje w ramach emisji, mają określone prawa, takie jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i do głosowania w sprawach dotyczących spółki. Właściciele akcji mają również prawo do udziału w zyskach spółki w postaci dywidendy. Prawa te regulowane są przez Kodeks spółek handlowych oraz przez statut spółki.

FAQ- Najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może przeprowadzić emisję akcji?
 2. Czym jest prospekt emisyjny?
 3. Jakie wymagania musi spełnić spółka, aby móc przeprowadzić emisję akcji?
 4. Jakie są prawa i obowiązki inwestorów nabywających akcje w ramach emisji?
 5. Czy cena emisyjna jest zawsze ustalana przez spółkę?

Podsumowanie

Emisja akcji to proces, który wymaga spełnienia wielu wymagań prawnych i regulacyjnych. Przeprowadzenie emisji to jedna z możliwych form pozyskania kapitału na rozwój spółki. W artykule omówiliśmy, jakie są wymagania prawne i regulacyjne związane z emisją akcji oraz jakie prawa i obowiązki mają inwestorzy nabywający akcje w ramach emisji.

Jeśli chcesz przeprowadzić emisję akcji dla swojej spółki, skonsultuj się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą Ci spełnić wszystkie wymagania i regulacje związane z procesem emisyjnym.

Artykuł przygotowany we współpracy z https://www.fasingenergia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here